Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Predávajúci:  VAPAB, s.r.o. , IČO 46466614, DIČ  2023389786, IČ DPH SK 2023389786, Prevádzka Jarmočná 1, 937 01 Želiezovce, sídlo Jarmočná 1, 937 01 Želiezovce.

ŽL:: č.ŽO - 2011/07589-2

č. Živn. reg. 420-25095

OBCHODNÉ, DODACIE A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY 

Všetky objednávky realizované objednávateľom / ďalej len Kupujúci / prostredníctvom e-shopu / ďalej len Predávajúci / sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami. 
Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácií objednávky. 
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho, Predávajúcemu. 

2. DODACIE PODMIENKY 

Predávajúci sa zaväzuje: 
- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene  za obchodných a reklamačných podmienok, platných v deň odoslania objednávky Kupujúcim
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy 
- dodať objednaný tovar v čo najkratšej dobe od doručenia objednávky od kupujúceho. 

Predávajúci nezodpovedá za: 
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou. 
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa Kupujúcim pri objednávaní tovaru. 
- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou. 
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo dodávateľa Predávajúceho v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok, ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť. 

Kupujúci sa zaväzuje: 
- objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. 
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle obchodno – reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky 
- v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti. 
- v prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), alebo stornuje objednávku po dohodnutom termíne, Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a tovar bude opätovne doručovaný, je Kupujúci povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Náklady na opätovné doručovanie budú Kupujúcemu refakturované na základe taríf spoločnosti, ktorá opätovné doručovania vykonala. 
Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu žiadať Kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky, e-mailom alebo písomne. 

3. DODACIE LEHOTY 

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle sa expedícia tovaru vykoná v rozpätí 7 pracovných dní od doručenia objednávky. Pri tovare, ktorý nie je skladom, bude kupujúci upovedomený e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru, pričom bude mať Kupujúci možnosť objednávku stornovať, prípadne objednávku zmeniť.

Tovar zasielame po úhrade fakturovanej čiastky na náš účet.

4. CENY TOVARU A PREPOČET CENY 

Ceny uvedené v eshope sú pre Kupujúceho platné v čase odoslania objednávky tovaru. 
Všetky ceny sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a pre Kupujúceho sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné. 
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky a ktorá slúži súčasne aj ako dodací list. 

5. PLATBY ZA TOVAR A CENA POŠTOVNÉHO 

Objednaný tovar Predávajúci zašle poštou alebo inou doručovateľskou spoločnosťou na adresu udanú Kupujúcim v objednávke. Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu na účet, v prípade dobierky   kuriérovi. V sume, ktorú kupujúci platí, je vždy započítaná cena tovaru + cena poštovného. Platba je teda pre kupujúceho konečná. Pri platbe na dobierku Kupujúcemu prirátame cenu poštovného za dobierku.
Uvedené ceny poštovného sú platné pre doručovanie na území Slovenskej republiky.

 

Pri doručovaní do zahraničia, predávajúci poštovné vypočítava individuálne podľa platných sadzieb doručovateľskej spoločnosti pre dané územie krajiny, kde má byť zásielka doručená. Predávajúci pri dodávke tovaru do zahraničia účtuje poštovné v plnej výške pri akejkoľvek hodnote objednaného tovaru

6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY 

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Po uplynutí 24 hodinovej doby Predávajúci začne objednávku Kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je Kupujúci povinný zaslať formou emailu. Inú formu storna objednávky nebude Predávajúci akceptovať. 

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK 

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovateľskej spoločnosti na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (značne roztrhnutý obal, značné deformácie obalu a iné rozsiahle poškodenie obalu) odporúčame zásielku bezodkladne reklamovať u doručovateľa. 
V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla Predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, doklad o nákupe tovaru, popis závady a kontaktné údaje Kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Bez týchto náležitostí a dokumentov sa bude reklamácia pokladať za neoprávnenú. Tovar na reklamačné konanie Kupujúci zašle formou balíka, alebo doporučene ako list pokiaľ to veľkosť a povaha výrobku dovoľuje. Pri zaslaní reklamovaného tovaru na dobierku, nebude táto zásielka Predávajúcim prijatá. Reklamovaný tovar Kupujúci zasiela do reklamačného konania v stave takom ako je to uvedené v reklamačných podmienkach. Znečistený tovar bude vrátený Kupujúcemu späť. Pri zasielaní tovaru do reklamačného konania je vhodné aby Kupujúci vyznačil na obal viditeľne slovo „ REKLAMÁCIA“ 
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu hradí Kupujúci. Poštovné a iné poplatky sú nevratné. 
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci. 

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má Kupujúci nárok na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí Predávajúci Kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode s Kupujúcim - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu. 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:  
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia obvyklím podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa 
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu a pre účel iný než na ktorý je výrobok určený. 
- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním vrstiev ochranného laku alebo náteru tovaru, zdeformovaním konštrukcie a pod. 
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach na ktoré nebol výrobok v návode na obsluhu určený. 
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom. 
Reklamáciu tovaru vybavuje Predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie Kupujúcim na adresu prevádzky Predávajúceho. 
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. 
Predávajúcí môže upozorniť o vybavení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu Kupujúceho 

Vrátenie tovaru: 
V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru,pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote jeho list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.Toto právo platí aj v prípade, ak si zákazník tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu. 
Vrátenie tovaru nám oznámte vopred a uveďte akým spôsobom bude tovar doručený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý. 
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote 7 dní, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok: 
• Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu pre vrátenie peňazí. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu (viď nižšie) 
• tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.) 
• Tovar prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). 
• Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme na Váš účet (najneskôr do 30 dni) po fyzickom obdržaní tovaru. 
• V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme, žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho.

Za účelom vybavenia Vašej objednávky si musíme uložiť potrebné údaje. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné. Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym tretím subjektom.

Svojou registráciou v internetovom obchode http://www.bezlepkosvet.sk/ súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov   pre potrebu realizácie objednávky a s lehotou uchovávania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z - Zákon o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie č.90/2005 Z.z.  Týmto sa zaväzujeme, že zverené osobné údaje nebudeme bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužijeme ich ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu.  Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymažeme zo svojej databázy.

Pred nákupom si pozorne prečítajte Obchodné podmienky. Pri objednávke tovaru ich beriete na vedomie.

 

Copyright 2014 - 2019 © Bezlepkosvet