Obchodné podmienky platné do

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou VAPAB, s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkmi - kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.
Pred objednávaním tovaru sa zaregistrujte do nášho internetového obchodu, prípadne si vyberte možnosť objednávky bez registrácie.
Ceny uvedené v predaji cez elektronicky obchod, platia výhradne pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu.

Ako nakupovať? (Štandartný spôsob)
1. Vyberte si tovar z katalógu
Môžete vyhladať tovar podľa kategórie.
2. Košík
Vybraný tovar vložte do košika s potrebným množstvom kliknutím na ikonu košíka v riadku s názvom tovaru. Obsah košíku je vždy prístupný v nástrojovej lište v pravej časti.
3. Odoslanie objednávky
Objednávku odošlete z košíka pomocou tlačítka "ZAPLATIŤ". V príprave objednávky vyplňte ďalšie potrebné údaje.
4. Platby za tovar
Počas procesu objednávky si vyberte spôsob platby Po prijatí objednávky Vám príde potvrdzujúci email . Tovar doručíme podľa doby uvedenej pri tovare.
5. Dodanie tovaru
Štandartný spôsob dodania tovaru je kuriérskou službou na Vami zvolenú adresu.

Spôsoby platby
Platba sa vykonáva pred prevzatím tovaru=úhradou cez bankový účet, dobierkou, prípadne podľa dohody s klientom.
dobierkou - najvýhodnejší spôsob, tovar môžete mať doma do 48 hodín.
Platba prevodom - iba pre obchody

Iné spôsoby platby závisia na Vašej dohode s predajcom pri overovaní objednávky.

Spôsoby dodania tovaru
Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene produktu, avšak: 

  • pri objednávke za VO ceny ( obchodníci,registrácia iba na IČO)  účtujeme poštovné 5€ bez DPH. 
  • pri objednávke  za MO ceny ( bežný spotrebiteľ ) účtujeme nasledovne:

Zásielkovna:

 
Balik do 5 kg  ZDARMA  dobierka 2€ platba kartou priamo na  eshope ZDRARMA
         do  10kg 2,50€  dobierka 2€ paltba kartou priamo na eshope ZDARMA
 
SPS do 2 kg 3,50€ + dobierka 1€
         nad 2kg 4€ + dobierka 1€

Prepravné náklady obsahujú aj poistenie tovaru
Ukončením objednávky sa rozumie, keď platba nabehne na náš účet alebo v prípade objednávky na dobierku keď je tovar skladom.

Reklamácie

Kupujúci nemôže reklamovať tovar, ktorý nemá vadu ani poškodenie a pri doručení je stále v záruke.
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie
V prípade, kedy predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) je uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (menovite elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Len v prípade, pokiaľ by dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 53 občianskeho zákonníka povinný poskytnúť, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne poskytnuté v jeho priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť lehota štrnásťdňová.
Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar zaplatenú. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Ochrana osobných údajov
Naša spoločnosť sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Pri registrácií má zákazník možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa predajne. Osobné údaje vyplnené pri registrácii, objednávke slúžia výhradne na plnenie zmluvy o dodaní tovaru a služieb.
Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ostatné ujednania
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.
REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Spoločnosť VAPAB, s r.o. (ďalej „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi riadne informuje spotrebiteľa (ďalej „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU
2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. 
2.3. Záručná doba začína plynúť od dátumu predaja tovaru kupujúcemu.
2.4. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
2.5. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
2.6. Ak predajca pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom, preto predajca nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predajca o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predajca zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je zákazník povinný vrátiť predajcovi všetko, čo podľa zmluvy dostal, to znamená aj tovar prijatý ako dar.

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)
3.1. Kupujúci je povinný si uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady.
3.2. Predávajúci, alebo ním určená osoba sú povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
3.3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
3.4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE
Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti zdokladovať, že tovar bol kupujúcemu predaný predajcom
b) vyplnený záručný list, ak bol vystavený
c) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (mechanicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)
d) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE
5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci (popr. určená osoba) a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
5.3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
5.4. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, tzn. právo na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí.
5.5. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
5.6. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

6. TOVAR NEPODLIEHAJÚCI ZÁRUČNEJ OPRAVE
Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne:
a) mechanicky
b) násilným otváraním, neodborným zásahom
c) živelnou pohromou
d) značne znečistené sa rozumie organický a anorganický materiál nachádzajúci sa na tovare v neprimeranom množstve
e) ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, alebo ďalšia nadväznosť vád, nebude reklamácia predávajúcim uznaná